Love for Orienteringsklubben Pan, Århus

§ 1


Klubbens navn er Orienteringsklubben Pan med hjemsted i Århus Kommune.
 

§ 2


Klubben har til formål at udbrede kendskabet til orientering samt at samle interesserede til udøvelse af denne idræt. Medlemskabet af Pan kan endvidere give mulighed for at deltage i andre forbunds arrangementer.
 

§ 3


Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idræts-Forbund. Klubben kan være medlem af andre forbund under Danmarks Idræts-Forbund.
 

§ 4


Som medlem kan bestyrelsen optage enhver kvinde og mand. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til klubbens adresse og er bindende for et år.
Medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for klubben, kan af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer. Til udnævnelsen, der sker på den ordinære generalforsamling, kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for udnævnelsen.
Kontingentet følger til enhver tid de af generalforsamlingen vedtagne kontingentsatser. Bestyrelsen kan uden generalforsamlingens godkendelse forhøje kontingentet med max. 5% af foregående års kontingent. Bestyrelsen kan efter anmodning nedsætte et medlems kontingent, når særlige forhold taler herfor. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
 

§ 5


Udmeldelse sker skriftligt til klubbens adresse inden den 20. i den sidste måned af en betalingsperiode.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance med mindst 3 måneder eller har pådraget sig anden gæld til klubben, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende. Den på grund af gæld udelukkede må, for påny at blive medlem, betale sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Endelig kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst 5 medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.
 

§ 6


Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer samt yderligere tre medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, idet formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, mens kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
Endvidere vælges for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov. Udvalgene refererer til bestyrelsen.
Klubben tegnes af formand og kasserer i forening eller af én af disse i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
 

§ 7


Klubbens regnskabsår løber fra 1. november til 31. oktober. Kassereren skal senest 14 dage før generalforsamlingen aflevere regnskabet til revisorerne. Regnskabet, forsynet med revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Genpart af regnskabet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer en uge før generalforsamlingen.
 

§ 8


Revisionen består af to af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis. Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen i hans sted vælge en anden, der dog kun fungerer indtil næste generalforsamling.
 

§ 9


Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel ved skriftlig meddelelse, hvoraf dagsordenen fremgår, til medlemmerne. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 x 24 timer før generalforsamlingen. Stemmeret har medlemmer over 12 år. Den kan kun udøves ved personligt fremmøde. Skriftlig afstemning kan finde sted, når mindst 5 medlemmer kræver det.
 

§ 10


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år

6. Valg af formand (i ulige år)

7. Valg af kasserer (i lige år)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 6.

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Eventuelt
 

§ 11


Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at opfordring hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.
 

§ 12


Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de mødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal. Mellem disse to generalforsamlinger skal der være mindst 30 dage.
På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om klubbens opløsning nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue, dog at simpelt stemmeflertal herved er afgørende. Formuen skal i sin helhed anvendes til gavn for orienteringssporten.
 

§ 13


Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 50 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 30 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 4/5 af de afgivne stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Mellem disse to generalforsamlinger skal der være mindst 30 dage.

- o -

Vedtaget af klubbens stiftende generalforsamling den 23. oktober 1946 og senest ændret på ordinær generalforsamling den 25. januar 1996.