Love for Orienteringsklubben Pan, Aarhus


§ 1
Klubbens navn er Orienteringsklubben Pan med hjemsted i Aarhus Kommune.


§ 2
Klubben har til formål at udbrede kendskabet til orientering samt at samle interesserede til udøvelse
af denne idræt. Medlemskabet af Pan kan endvidere give mulighed for at deltage i andre forbunds
arrangementer.


§ 3
Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund under Danmarks Idrætsforbund. Klubben kan
være medlem af andre forbund under Danmarks Idrætsforbund.


§ 4
Som medlem kan bestyrelsen optage enhver kvinde og mand. Indmeldelse sker ved skriftlig
henvendelse til klubbens adresse og er bindende for et år.
Medlemmer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for klubben, kan af generalforsamlingen
efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlemmer. Til udnævnelsen, der sker på den
ordinære generalforsamling, kræves at 2/3 af de fremmødte stemmer for udnævnelsen.
Kontingentet følger til enhver tid de af generalforsamlingen vedtagne kontingentsatser. Bestyrelsen
kan uden generalforsamlingens godkendelse forhøje kontingentet med max. 5% af foregående års
kontingent. Bestyrelsen kan efter anmodning nedsætte et medlems kontingent, når særlige forhold
taler herfor. Æresmedlemmer er kontingentfrie.


§ 5
Udmeldelse sker skriftligt til klubbens adresse inden den 20. i den sidste måned af en
betalingsperiode.
Når et medlem er kommet i kontingentrestance med mindst 2 måneder eller har pådraget sig anden
gæld til klubben, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende. Den
på grund af gæld udelukkede må, for påny at blive medlem, betale sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog først
efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan
fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst 5 medlemmer vedtages på en
generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har
vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 x 24 timer før generalforsamlingen,
ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om udelukkelse
skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Et medlem, der er udelukket i henhold til en
generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny
generalforsamlingsbeslutning.


§ 6
Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der består af formand, kasserer samt yderligere
tre medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen, idet formanden og et
bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år, mens kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i
lige år.
Endvidere vælges for et år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg efter behov. Udvalgene refererer til bestyrelsen.
Klubben tegnes af formand og kasserer i forening eller af én af disse i forening med et andet
bestyrelsesmedlem.


§ 7
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren skal senest 14 dage før
generalforsamlingen aflevere regnskabet til revisorerne. Regnskabet, forsynet med
revisionspåtegning, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Genpart af
regnskabet skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer en uge før generalforsamlingen.


§ 8
Revisionen består af to af den ordinære generalforsamling valgte medlemmer, der vælges for to år
ad gangen og afgår skiftevis. Skulle en revisor få varigt forfald, kan bestyrelsen i hans sted vælge en
anden, der dog kun fungerer indtil næste generalforsamling.


§ 9
Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse love foreskriver, den højeste
myndighed i alle klubbens anliggender. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en uges varsel
ved skriftlig meddelelse, hvoraf dagsordenen fremgår, til medlemmerne. Medlemmers forslag, der
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 x 24 timer før generalforsamlingen.
Stemmeret har medlemmer over 12 år. Den kan kun udøves ved personligt fremmøde. Skriftlig
afstemning kan finde sted, når mindst 5 medlemmer kræver det.


§ 10
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år
6. Valg af formand (i ulige år)
7. Valg af kasserer (i lige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 6.
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt


§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når
mindst 5 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at opfordring hertil, ledsaget af den til
behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.


§ 12
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt
generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de
mødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling,
indkaldes inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med
ovennævnte stemmeflertal uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal. Mellem disse to
generalforsamlinger skal der være mindst 30 dage.
På generalforsamlingen tages samtidig bestemmelse om det ved beslutning om klubbens opløsning
nødvendiggjorte salg af ejendele, afvikling af forpligtigelser og anvendelse af formue, dog at
simpelt stemmeflertal herved er afgørende. Formuen skal i sin helhed anvendes til gavn for
orienteringssporten.


§ 13
Ændringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 50 af klubbens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 4/5 af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen
inden 30 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 4/5 af de afgivne
stemmer på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal
stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. Mellem disse to generalforsamlinger skal der være
mindst 30 dage.


- o -
Vedtaget af klubbens stiftende generalforsamling den 23. oktober 1946 og senest ændret på
ekstraordinær generalforsamling den 6. marts 2018.

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr