Log ind

Log ind med bruger

Bestyrelse

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Pan

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.30 på Silistria.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Forslag om ændring af klubbens love, således

 • I § 1 ændres ”Århus kommune” til ”Aarhus kommune”.

 • I § 3 ændres ”Danmarks Idræts-Forbund” til ”Danmarks Idrætsforbund”.

 • I § 5 ændres 2. punktum til "Når et medlem er kommet i kontingentrestance med mindst 2 måneder eller har pådraget sig anden gæld til klubben, ...." Det er fristen på 2 måneder, der er ændringen fra tidligere 3 måneder.

 • I § 7 ændres 1. punktum til: ”Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.”

 • I § 10 ændres ”inden udgangen af januar måned” til ”inden udgangen af marts måned”.

3) Eventuelt

 

Baggrunden for forslaget om ændring af lovene er et ønske om at flytte regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Det giver i flere sammenhænge en nemmere administration. Ændres klubbens regnskabsår, vil regnskabsåret 2018 omfatte perioden fra 1. november 2017 til 31. december 2018.

Dertil kommer nogle konsekvensrettelser, samt nogle sproglige smårettelser.


Forslaget blev stillet og vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24/1, men der var ikke de nødvendige 50 medlemmer til stede. Derfor var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, og det er således nødvendigt med denne ekstraordinære generalforsamling.

 

 

Vel mødt.

Bestyrelsen.

HUSK Generalforsamling 23/1

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Pan

tirsdag den 23. januar kl. 19.30 på Silistria.

Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, da der dels er vedtægtsændringer og dels skal diskuteres et meget centralt emne: "Hvilke krav, kan klubben stille til medlemmerne?, og hvad medlemmerne kan forvente af klubben".

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab vil være fremlagt på Silistria senest en uge før generalforsamlingen.

 4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8x24 timer før generalforsamlingens start.

 5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år.

 6. Valg af formand (i ulige år).

 7. Valg af kasserer (i lige år). Kell Sønnichsen er på valg (modtager genvalg)

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. Kent Lodberg og Ulrik Johansen er på valg.

 9. Valg af suppleanter.

 10. Valg af revisor. Jan Thomsen er på valg.

 11. Eventuelt

 • Uddeling af Pan-Præstationen

 • Debat om hvilke krav, klubben kan stille til medlemmerne – og hvad medlemmerne kan forvente af klubben.


 

Mht. punkt 4 har bestyrelsen et forslag til ændring af klubbens love. Baggrunden er et ønske om at flytte regnskabsåret, så det flugter kalenderåret. Det giver i flere sammenhænge en nemmere administration. Ændres klubbens regnskabsår, vil regnskabsåret 2018 omfatte perioden fra 1. november 2017 til 31. december 2018.

Forslag:

 • I § 1 ændres ”Århus kommune” til ”Aarhus kommune”.

 • I § 3 ændres ”Danmarks Idræts-Forbund” til ”Danmarks Idrætsforbund”.

 • I § 5 ændres 2. punktum til "Når et medlem er kommet i kontingentrestance med mindst 2 måneder eller har pådraget sig anden gæld til klubben, ...." Det er fristen på 2 måneder, der er ændringen fra tidligere 3 måneder.

 • I § 7 ændres 1. punktum til: ”Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.”

 • I § 10 ændres ”inden udgangen af januar måned” til ”inden udgangen af marts måned”.


 

I forbindelse med generalforsamlingen vil klubben traditionen tro sørge for lidt at spise – og vi forsøger, at det skal være før generalforsamlingen, så formanden ikke skal overdøve de knurrende maver efter træningen.


 

Vel mødt.

Bestyrelsen.

Brugerundersøgelse i OK Pan

 

klubtur2011OK Pan er en forening med et højt aktivitetsniveau på mange forskellige fronter. Det giver mange muligheder for at være med i fællesskabet - både som deltager og f.eks. som medarrangør af nogle af alle de aktiviteter, vihar: løb, fællesspisninger, weekendture, fester m.m. Alting bliver sjovere og bedre, hvis man er fælles om det, og det at lave noget, som andre bliver glade for er også en meget stor fornøjelse.
 
I OK Pan vil vi gerne fremover være lidt mere på forkant, så man som initiativtager eller funktionsleder ikke pludselig står alene med et alt for stort arbejde. Det er aldrig morsomt. Omvendt vil vi også nødigt opleve, at medlemmer, som har lyst til at "være med, når der sker noget" bliver overset og slet ikke bliver spurgt, fordi ingen tænker på dem. Vi vil gerne være inkluderende - også på dette punkt. Vi vil gerne bede alle medlemmerne om positivt og grundigt at tænke igennem, i hvilke situationer man trives godt, og hvor man ser sig selv bidrage til klubbens aktiviteter.
 
Bestyrelsen har derfor - inspireret af hvad andre o-klubber har gjort med succes - besluttet at lave en undersøgelse. Vi vil bede dig om at tænke over, hvilke klubopgaver du kunne se dig selv som en del af. Vi vil gerne, hvis alle udfylder det på den måde, at man kun afviser opgaver, man decideret ikke ønsker. Faktisk kan det være meget sjovt ind imellem at prøve lidt forskellige opgaver. Herved møder man andre fra klubben, end man plejer, hvilket jo også kan være et plus! Derfor sæt gerne mange krydser.
 
I flere tilfælde skelner vi mellem to niveauer: "ansvarlig" - hvor du tænker, at du selv kan stå for en aktivitet og/eller lære andre op, og "hjælper", hvor du deltager med mulighed for at lære, men uden at have ansvaret selv. Ved at afkrydse flere ting, er der mulighed for at få udvidet dine kompetencer på en sjov og spændende måde. Jo flere vi er, som kender klubbens funktioner, desto nemmere er det også at sikre kvaliteten i klubbens aktiviteter i fremtiden.
 
Vi håber at få mange positive tilkendegivelser. Sæt gerne mange krydser - helst ved det meste hvis du, som mange af os andre, bare synes at OK Pan er en herlig klub, du gerne vil bruge tid i en gang imellem. Ingen vil automatisk blive sat på en opgave på grund af skemaet. Man kan altid sige fra til konkrete opgaver, hvis det af en eller anden grund ikke passer, din besvarelse bruges udelukkende til at give klubben et overblik over medlemmernes kompetencer og ønsker. Svarene i skemaet vil kun blive brugt internt af bestyrelsen og af udvalgsformændene og bliver naturligvis ikke offentliggjort.
 
Vi håber på en positiv modtagelse af undersøgelsen og at den kan give os et grundlag for en endnu bedre løsning af klubbens opgaver.

Sidste frist for svar 26/5 2013.
Undersøgelsen kan findes som et spørgeskema på Google Docs.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen i OK Pan
 
 

Referat fra generalforsamlingen - derunder ny formand

Ebbe overrækker Pan-Præstationen til Bent NielsenReferatet fra generalformsalingen er nu tilgængeligt HER. Desuden er et par af aftenens højdepunkter uddybet nedenfor i en tidigere offentliggjort beretning:
 
Selv om Ebbe Nielsen havde proklameret sin afgang som formand - eller måske netop derfor? - mødte der flere op til generalforsamlingen end set i mange år. 
Valg af ny formand var da også det mest kontroversielle punkt. Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling, og både formandsberetningen ("min foreløbig sidste", som Ebbe kaldte den) og regnskabet blev godkendt uden mange kommentarer eller spørgsmål. Ebbe efterlyste dog en større vilje til at forpligte sig til at hjælpe, når man bliver spurgt - eller i det mindste komme med en klar melding frem for den sædvanlige Pan'ske "jeg regner med...". Bent Nielsen kunne som flere gange stævneleder i høj grad tilslutte sig dette ønske.
Ny formand blev Lone Secher Andersen, som lovede, at hun ikke kunne/ville være en ny Ebbe. Det kan ingen være.
Ebbes (foreløbig?) sidste "embedsgerning" var at overrække Pan-Præstationen til Bent Nielsen for det lange træk med arrangementer, regnskab, korttegning, Kend Aarhus, stævneledelse, skovtilladelser og generelt en positiv tilgang til alle slags opgaver i klubben. Efterfølgende sagde Kent Lodberg tak til Ebbe for hans formandsskab ved at overrække et halvt kvadratmeter stort billede af klubmedlemmerne.
 

Beretninger for 2012

1-silTraditionen tro har de forskellige udvalg forud for generalforsamlingen lavet beretninger for året, der er gået. Så læs om DM i kajak, orientering i Odder, pigesatsning, hygge-nygge tur, NightChamp, højdemodeller, SprintChamp samt zoneringer i statsskovene. Og meget mere...
 

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. januar kl. 19.30 på Silistria.Der lyttes...
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab vil være fremlagt på Silistria senest en uge før generalforsamlingen.
4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8x24 timer før generalforsamlingens start.
5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år.
6. Valg af formand (i ulige år). Ebbe Nielsen og Lone Secher Andersen er på valg. Ebbe modtager ikke genvalg.
7. Valg af kasserer (i lige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jfr. § 6.
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Eventuelt, herunder uddeling af årets Pan-Præstation.
 
Efter generalforsamlingen er klubben traditionen tro vært for ost og rødvin. Vel mødt.
 
 
Pbv.
Ebbe Nielsen.

Sommerhilsen fra formanden

Kære alle!

Sommerferien nærmer sig og dermed 1000 ting at tænke på med rejser til sommer og sol! Der var lige et par ting og datoer jeg ville nævne for jer inden der går for meget sommerferie i den!

Træning efter ferien:

      1) Fælles tirsdags og torsdags træning starter op igen den 31/7. Vi har lige forlænget med Bjarne Knudsen og Palle Korsbæk så der er meget at glæde sig til!

      2) Børne og ungdomstræning starter op igen den 13/8 kl. 16.30 på Silistria.

      Efterårets løb:

Inden i tager af sted vil jeg også gerne opfordre jer til at besøge o-service og få meldt jer til de første løb efter sommer ferien! Din klub har brug for dig J!

Vi har to klubmatcher, hvor vi skal mange af sted:

2/9 Divisionsmatch Donsø Vest.

(7/10) Og så satser vi naturligvis også på DM-Hold finalen i FOLEHAVEN på Sjælland (her kan du endnu ikke tilmelde dig, men du kan booke dagen!)

Der bliver med stor sandsynlighed arrangeret en tur derover allerede lørdag (model 2011). Dette bliver med hytte, fællesmadlavning og hygge! VI SKAL VI BARE VINDE IGEN I ÅR J!!

Skal du / vi løbe stafet?

Følgende stafetter kan være gode at få meldt sig til (kom ud af busken i god tid – det gør alt meget lettere!!!):

18/8 JFM stafet i Mols Bjerge

26/8 Midgårdsormen i Svanninge bakker på sydfyn. (kan kombineres med tur til DM mellem)

15/9 DM stafet i Linå Vesterskov ved Silkeborg.

Mht. transport og holdsammensætning skal vi nok hjælpe til. Angiv gerne ønsker ved tilmelding!

Herudover arrangere PAN Djurslandsløb i Ørnbjerg Mølle den 23/9.Er du ikke rekrutteret som hjælper kan du byde dig til hos Line Lyndgård eller reservere datoen og komme forbi og løbe selv. En super skov tæt på Århus! Kom ud af busken så vi kan vise de andre klubber hvor skabet skal stå!!

Rigtig god sommer!!

Ebbe / Formanden

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr