Generalforsamlinger

Generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Orienteringklubben PAN, Aarhus den 19. januar 2016 klokken 20:00.

Der var 19 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab vil være fremlagt på

Silistria senest en uge før generalforsamlingen.

4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8x24 timer før generalforsamlingens start.

5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år.

6. Valg af formand (i ulige år).

7. Valg af kasserer (i lige år). Kell Sønnichsen er på valg (modtager genvalg)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. Kent Lodberg og Torben Utzon er på valg.

9. Valg af suppleanter.

10. Valg af revisor. Jan Thomsen er på valg.

11. Eventuelt, herunder uddeling af årets Pan‐Præstation.

 

Referat.

1. Finn Hother blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig.

 

2. Formandens beretning samt beretning fra de enkelte udvalg er tidligere publiceret på klubbens hjemmeside, og kan tilgås HER.

- Lone gennemgik hovedpunkterne i beretningerne med særlig opmærksomhed på de utrolig mange medaljer ved , nationale som internationale mesterskaber, på såvel senior- som ungdomssiden. Desuden bemærkedes den meget store medieomtale af sporten og udøverne der har været i årets løb.

- Det blev fremhævet at der i år har været rigtig mange både indtægtsgivende arrangementer og mere hygge prægede samlinger.

Særligt skal nok fremhæves Påskeløbet i Mols Bjerge, arrangeret af Ebbe og René, med hjælp af et utroligt stort antal glade frivillige.

- Kortudvalget har haft travlt med revision af kort i forbindelse med Påskeløbet, men også med nytegning og revision til kommende arrangementer.

- Husudvalget forestår vedligehold af huset og SI-enhederne til UG, og der er blevet etableret nyt fliseunderlag til den kommende større affaldscontainer.

- Der har været arrangeret 18 træningsløb og 2 sprint cup i perioden, og der har været løb med op til 70 deltagere.

-Skovudvalget har haft travl, især i forbindelse med Påskeløbet. Det kunne oplyses, at der i forbindelse med tilrettelæggelsen var blevet kørt ca. 3000 km.

- Slutteligen er der blev nedsat et kommunikationsudvalg, der først skal til at finde sine ben. Det er tanken, at der udover et ugentligt nyhedsbrev, skal arbejdes med kommunikation i bred forstand, såvel udadtil som indadtil.

- Der har været store indtægter i årets løb, ikke mindst på grund af medlemmernes store indsats. Der vil næste år bl.a. være mulighed for at gøre en indsats i forbindelse med 2 gange Feminaløb, et muligt yoga arrangement samt Midgårdsormen og Dm-mellem.

- Herefter blev formandens beretning taget til efterretning.

 

3. Kasseren gennemgik det omdelte regnskab og konstaterede, at flere af udvalgene selv skaffer en stor del af eget budget.

- Det kan konstateres, at der i år har været et større kortsalg end forventet, en meget større indtægt på Påskeløbet, men til gengæld en mindre indtægt fra Feminaløbene end budgetteret.

- Der har været større udgifter i forbindelse indkøb af klubdragter og der er givet ekstraordinære tilskud til klubture.

- Der blev spurgt til værdisætningen af klubbens VW bus. Denne er i årets løb blevet totalrenoveret så det skønnes, at selvom den ikke er ny, er den i en meget fin stand.

- I tilgift til kasserens beretning gav revisor Jan Thomsen en stor ros til indsatsen ved alle arrangementerne.

- Juul roste kasseren for gennemgangen, hvorefter regnskabet blev godkendt.

 

4. Der var ikke indkommet forslag til behandling af generalforsamlingen.

 

5. Kasseren fremlagde bestyrelsens budget for næste år, og kunne herunder oplyse, at der er foretaget en lille opskrivning af kontingentet.

- Der forventes en mindre fald i indtægten fra Femina løbene, men der er til gengæld mulighed for en ny indtægt i forbindelse med opstilling til en yoga-dag. På spørgsmålet om forventningerne hertil, kunne der gives et forsigtigt skøn på omkring 30.000,-.

- Budgettet for 2016 opererer med et mindre underskud, som flere tilkendegav ikke ville være betænkeligt, i kraft af klubbens store aktivitetsniveau og økonomiske buffer. Dog blev det også pointeret, at underskuddet kan betragtes som penge der deles ud til aktiviteter.

- Der blev spurgt til planer i forbindelse med klubbens 70 års jubilæum. Der er ikke nogen umiddelbare planer, men det vil der blive arbejdet videre med, ligesom der undersøges yderligere i forbindelse med yoga arrangementet.

- Regnskabet blev herefter taget til efterretning.

 

6. Formanden vælges i ulige år, og var således ikke på valg i år.

 

7. Kasseren er på valg i lige år. Kell indvilgede i at genopstille, og der var ikke andre, som ønskede at kandidere, hvorfor Kell fortsætter som kasserer.

 

8. Kent Lodberg og Torben Utzon var på valg til bestyrelsen, og blev begge genvalgt uden modkandidater.

 

9. Til valg af suppleanter genopstillede Ida Bobach, og da der ikke var opstillere til 2. suppleant posten, blev det overladt til bestyrelsen selv at finde en egnet person.

 

10. Som revisor var Jan Thomsen på valg, og blev genvalgt.

 

11. Under punktet evt. gav Bent Nielsen stor ros til alle elite løberne for den megen omtale sporten og klubben har fået i medierne i det forløbne år.

- Som sidste punkt på programmet blev årets PAN præstation tildelt en løber der har været med siden den tidlige barndom, som er relativt ny i PAN, som har deltaget meget aktivt i såvel skov som klub og som meget gerne vil gentage sine præstationer i 2016. Den skønne pokal tildeltes Ida Bobach. Tillykke.

 

- Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for PAN.