2007.02.06

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kell Sønnichsen, Kim Rokkjær, Kent Lodberg, Kenneth Skaug, Bjarke Refslund

I øvrigt: Erik Knudsen (sekretær) og Sten Ejsing (tidl. formand)

 

Pkt. 1 - Status

Ebbe er ved at skabe sig et overblik over tingene.

 

Pkt. 2 - Kommende opgaver for bestyrelsen

Synliggørelse. Ebbe ønsker at bestyrelsen er synlig i klubben. Dette skal ske gennem de kendte kanaler (hjemmesiden og Pan-posten) og et højt aktivitetsniveau i bestyrelsen og udvalgene.

Bestyrelsesmødereferater offentliggøres på hjemmesiden og det bliver muligt for klubbens medlemmer at komme på en ”referatsliste”, så man modtager (et link til) et print-venligt referat så snart dette offentliggøres.

Sekretærens klumme genopstår i Pan-posten hvor bl.a. punkter fra bestyrelsesmøder kan refereres og opfordre til åben debat i klubben. Erik påpegede hjemmesidens brugbarhed som hurtig kommunikationskanal. F.eks. kan man på ”Forumet” udveksle synspunkter mv. hurtigt. Bestyrelsen bad Erik huske på at opsummere i Pan-posten for perioden mellem udgivelserne af denne, så intet ”glemmes”.

”Forbryderalbum” på opslagstavlen genoplives – Erik arbejder på sagen.

 

Pkt. 3 - Bestyrelsesmøder – form, indhold, frekvens, deltagelse

Som hovedregel holdes bestyrelsesmøder den 2. tirsdag i hver måned. Ebbe arbejder på at finde en form på dagsordenen, så møderne kan afvikles effektivt. Evt. tema-møder. Erik deltager som referent og holder sig (i fremtiden) ude af bestyrelsesdiskussioner. 

 

Pkt. 4 - Udvalgsbemanding – nuværende kontaktpersoner

Kell (Kortudvalg og kommunikationsudvalg - Pan-posten).

Kim (Ungdomsudvalg og arrangementsudvalg).

Kent (Husudvalg, løbsudvalg og eliteudvalg).

Hans (Økonomiudvalg).

Sten (Skovudvalg og træningsudvalg).

Der er stor forskel på aktivitetsniveauet i klubbens mange udvalg. Nogle er fuldt bemandet som f.eks. kortudvalget og arrangementsudvalget, andre består af kun en person der varetager området. Husudvalget, løbsudvalget, eliteudvalget og ungdomsudvalget fungerer med varierede aktivitetsniveauer og træningsudvalget er ved at tage form med Kenneth som primus motor.

Ebbe opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at tænke over hvordan man kan aktivere og/eller rationalisere de enkelte udvalg og udvalgsstrukturen. Er der udvalg der kan arbejde sammen (evt. allerede gør det) som med fordel kan fusionere? Skal der holdes ”fællesudvalgsmøder”? Kent fandt at den største indsats i en omstruktureringsproces bør lægges der, hvor de største problemer er. Punktet vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde.

 

Pkt. 5 - Projekter sæson 2007

Klubledermøde i nordkredsen 08-02-2007. Kell tager af sted. Til mødet er der fremsat følgende forslag:

Silkeborg OK – DOF kontingenthævelse med ca. kr. 30 for at begrænse egenbetalingen for ungdomseliteløbere i forbindelse med JWOC i Australien. Pan støtter forslaget. Bjarke foreslog at nedsætte en gruppe der kan udarbejde et dybere reformforslag som et forsøg på at belyse og løse DOF´s økonomiske problemer. Bestyrelsen syntes at det grundlæggende er en god idé, men realismen i projektet er tvivlsom.

Silkeborg OK – DM-ultralang flyttes tilbage til foråret og DM-nat tilbage til efteråret. Bestyrelsesmedlemmerne har forskellig holdning til forslaget. Der fandtes ingen konsensus, men forslaget bør drøftes med klubbens medlemmer.

Herning OK – Medaljer til mix-klasser genindføres til A-arrangementer. Bestyrelses bakker op om forslaget.

Herning OK – Skovpuljen afskaffes. Hvilke konsekvenser har beslutningen? Brugerbetaling kan teoretisk set kan have en positiv indflydelse på muligheden for skovadgang nogle steder i landet. En negativ sideeffekt kan blive stigende krav om brugerbetaling - også i terræner hvor det hidtil ikke har været et emne, som klubberne ikke kan honorere.

Kell forventede at divisionsmatchernes placering på terminslisten 2008 ville blive diskuteret på mødet. Hvordan er interessen i Pan for deltagelse i divisionsmatcherne? Konklusionen på en hurtig runde i bestyrelsen blev, at divisionsmatcherne er gode løb for det sociale engagement i klubben og en god måde at introducere nye medlemmer til konkurrencer, men ikke har nogen orienteringsmæssig appel for mange af klubbens løbere, fordi skovene er af svingende kvalitet og ofte ligger langt væk.

Der var i bestyrelsen enighed om at byde ind til terminslisten med et B-arrangement i efteråret 2008 f.eks. i Gjern Bakker hvor WOC-kortet kan benyttes.

 

- DOF´s Repræsentantskabsmøde (03-03-2007 i Vejle) Ebbe og ? tager af sted.

- Natuglen 28.03.2007 – Christian Christensen er banelægger – Gry har meldt sig som stævneleder.

- Dansk Park Tour 2007 – Botanisk Have og Universitetsparken – Ebbe er stævneleder, Kell er banelægger, Rasmus Oscar er banekontrollant og Michael KS står for beregningen.

- DM-lang 2009 – Løndal

- Midgårdsormen 2010 – Fløjstrup/Storskoven?

 

Pkt. 6 - Økonomi

Det er stadig tvivlsomt om vi får de 50.000 i tilskud fra Eliteidræt Århus. Bestyrelsen må overveje tiltag for at imødekomme et evt. afslag. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at lægge hovederne i blød for at overveje mulige løsninger på problemet. Hvordan kan der rejses midler/spares. Punktet tages op på næste møde.

 

Pkt. 7 - Evt.

Bibliotek. Hvor forsvinder de nye Skogsport hen?

Kent foreslog at holde Orienteering Today.

Sten - Medlemskab af DGI giver mulighed for at få rabat på kursusarrangementer og instruktøruddannelser.

Bjarke – Det er muligt at der kan opnås støtte til f. eks. breddearrangementer og f. eks. multisportaktiviteter.

Ebbe – Materiale fra DIF indeholder generelle tips til breddesatsning, rekruttering og fastholdelse, måske er der også her mulighed for at søge støtte.

Kell – Kalender med internationale løb findes i DOF´s kalender. Kell sørger for link fra hjemmesiden. 

 

Næste møde 06.03.2007 kl. 20.00

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr